( +371 ) 67292878, 26662018

Games4you sociālajos tīklos

Sekojiet mums!

facebookfacebookinstagram

Distances līgums

 1. Šis distances līgums attiecas uz jebkuru ar vietnes www.games4you.lv starpniecību noslēgtu pirkuma līgumu un regulē attiecības starp Pārdevēju un klientu.

 2.Pārdevējs ir SIA „Furors BF” , reģistrācijas nr.40003963858, juridiskā adrese: Rīga, Brīvības iela 186, LV-1012. Klients ir fiziska persona, kas iegādājas preci vietnē www.games4you.lv ar saimniecisko darbību nesaistītam patēriņam.

 3. Preces raksturojums ir norādīts pie katras preces.

 4. Visas cenas internetveikalā www.games4you.lv ir norādītas ar pievienotās vērtības nodokli. Internetveikala katalogā norādītās cenas ir spēkā dienā, kad ir tiek apskatīta interneta veikala mājas lapa. Ja precei ir paredzēta speciāla cena (speciālais piedāvājums), tad speciālā piedāvājuma spēkā esamības termiņš un speciālā cena tiek norādīts pie attiecīgās preces.

 5. Preces apmaksas kārtība ir atrunāta sadaļā „Apmaksa un piegāde”  

 6. Preces piegāde un izmaksas ir atrunāta sadaļā „Apmaksa un piegāde”

 Līguma noteikumiem neatbilstoša prece

7. Ja klients uzskata, ka tas ir saņēmis preci, kas neatbilst līguma noteikumiem, klientam ir tiesības pieteikt prasījumu pārdevējam atbilstoši 2006.gada 01.augusta Ministru kabineta noteikumu nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstoši preci vai pakalpojumu”prasībām. Prasījums iesniedzams brīvā formā vai aizpildot veidlapu.

 8. Šo noteikumu 7.punktā prasījuma ietvaros klients ir tiesīgs pieprasīt, lai pādevējs veic vienu no šādām darbībām:

8.1.attiecīgi samazina preces cenu;

8.2.bez atlīdzības novērš preces neatbilstību līguma noteikumiem vai atlīdzina patērētājam izdevumus par neatbilstības novēršanu;

8.3.apmaina preci pret tādu pašu vai ekvivalentu preci, ar kuru būtu nodrošināta atbilstība līguma noteikumiem;

8.4.atceļ līgumu un atmaksā patērētājam par preci samaksāto naudas summu, izņemot gadījumus, kad preces neatbilstība līguma noteikumiem ir maznozīmīga un nevar ietekmēt klienta iespējas preci lietot.

 9. Klienta pieteiktais prasījums (noteikumu 7.punkts) tiek izskatīts un ar to saistītie jautājumi tiek kārtoti 2006.gada 01.augusta Ministru kabineta noteikumu nr.631 „Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstoši preci vai pakalpojumu” noteiktajā kārtībā.

 10. Prece uzskatāma par neatbilstošu līguma noteikumiem, ja:

10.1. tā neatbilst normatīvajos aktos vai normatīvtehniskajos dokumentos noteiktajām prasībām, kā arī parasti izvirzāmām prasībām — tai nepiemīt īpašības un izpildījums, kāds parasti piemīt tāda paša veida precēm un kādu patērētājs var pamatoti gaidīt, ņemot vērā preces raksturu;

10.2. tā nav derīga mērķiem, kādi paredzēti normatīvtehniskajos dokumentos vai tehniskajā pasē, bet, ja tādu nav, — mērķiem, kādiem tāda paša nosaukuma un apraksta preces parasti tiek izmantotas;

10.3. tā nav derīga mērķiem, kuriem patērētājs izvēlējies preci un par kuriem tas tieši vai netieši paziņojis pārdevējam, slēdzot līgumu, izņemot gadījumus, kad pārdevējs pārdošanas laikā nevarēja saprast šādus speciālus mērķus un patērētājam nebija pamatota iemesla paļauties uz pārdevēja kompetenci un spriedumu;

10.4. tā neatbilst īpašībām vai tās komplektācija neatbilst tai komplektācijai, kādas līguma slēgšanas vai piedāvājuma izteikšanas laikā pārdevējs uzrādījis ar preču paraugiem vai modeļiem;

10.5. tā nav iesaiņota, bet iesaiņojums ir nepieciešams, lai pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās;

10.6. par to sniegta maldinoša, nepatiesa, nepilnīga vai neskaidra (nesalasāma) informācija vai tā nav sniegta vispār un tāpēc preci nav iespējams lietot paredzētajam nolūkam vai arī tā rada vai var radīt apdraudējumu patērētāja mantai, veselībai, dzīvībai vai videi;

10.7. ja tās neatbilstības iemesls ir preces nepareiza vai nekvalitatīva uzstādīšana un preci ir uzstādījis pārdevējs vai pārdevēja nolīgta trešā persona vai klients saskaņā ar nepareizu (neprecīzu) vai valsts valodā netulkotu lietošanas pamācību (instrukciju).

 11. Preces neatbilstība līguma noteikumiem uzskatāma par maznozīmīgu, ja ekspertīze konstatē, ka preces neatbilstība nepazemina preces pamatfunkciju izpildes kvalitāti vai lietošanas īpašības un to var novērst, neradot vizuāli konstatējamas izmaiņas preces ārējā izskatā.

 12. Līguma noteikumiem neatbilstoša preci, kura ir smagāka par 10 kilogramiem, ekspertīzes veikšanai, nocenošanai, trūkumu novēršanai vai līguma atcelšanai uz pārdevēja veikalu nogādā pārdevējs uz sava rēķina. Klients ir tiesīgs šajā punktā norādīto preci ekspertīzes veikšanai, nocenošanai, trūkumu novēršanai vai līguma atcelšanai nogādāt pats vai ar trešās personas palīdzību uz pārdevēja rēķina, ja pārdevējs ir atteicies to nodrošināt pats. Šādā gadījumā pārdevējs trīs dienu laikā pēc izdevumus apstiprinoša dokumenta saņemšanas atlīdzina klientam izdevumus, kas radušies sakarā ar preces nogādāšanu.

 Atteikuma tiesības un līguma atcelšana

 13. Atteikuma tiesības un to izmantošana, veicot pirkumus www.games4you.lv

13.1. Klientam ir tiesības izmantot atteikuma tiesības un vienpusēji atkāpties no noslēgtā līguma 14 kalendāra dienu laikā no līguma noslēgšanas dienas, ja par pirkumu daļēji vai pilnībā maksā, izmantojot patērētāja kreditēšanas līgumu, vai no dienas, kad klients ir saņēmis preci.

13.2.Klients nevar izmantot atteikuma tiesības gadījumos, kad prece tiek izgatavota pēc klienta norādījumiem, tā ir neatvietojama, preci pēc tās rakstura nevar atdot atpakaļ vai tā ātri bojājas vai ir ātri izlietojama.

13.3. Atteikuma tiesību izmantošanai, klientam ir jāaizpilda atteikuma veidlapu, kurā minēts ražotāja, pārdevēja vai pakalpojuma sniedzēja nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese, kā arī sniegts atteikuma tiesību apraksts.

13.4. Klientam rakstveida atteikumu jāadresē Pārdevējam, kura nosaukums (firma), vārds, uzvārds un adrese norādīta atteikuma veidlapā. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo patērētāju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar preču atdošanu atpakaļ ražotājam, pārdevējam vai pakalpojuma sniedzējam. Atteikuma veidlapu var nosūtīt šādā veidā:

13.4.1.piegādāt personīgi Pārdevēja veikalā;

13.4.2. nosūtīt pa pastu ierakstītā vēstulē;

13.5. Klientam ir pienākums septiņu dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Pārdevējs septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas atmaksās klientam to naudas summu līdz ar visiem procentiem, kura par preci vai pakalpojumu samaksāta līdz līguma izbeigšanas brīdim. Ja klients izmanto atteikuma tiesības, pamatojot to ar preces vai pakalpojuma neatbilstību līguma noteikumiem, un preci vai lietu atdod par saviem līdzekļiem, tad pārdevējs septiņu dienu laikā pēc izmaksas apstiprinošu dokumentu saņemšanas kompensēs klientam arī ar preces vai lietas atdošanu saistītās izmaksas.

 13.6. Klients, izmantojot atteikuma tiesības, ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis preces īpašības vai darbības noskaidrošanai, it īpaši, ja:

13.6.1. prece ir nolietota un/vai bojāta,

13.6.2. prece nav pilnā komplektācijā vai nav oriģinālajā iepakojumā, vai tās iepakojums ir būtiski bojāts (izņēmot gadījumu, kad patērētājam nav iespējams atvērt iepakojumu to nesabojājot), lai varētu pasargātu preci no bojājumiem vai bojāšanās.

 13.7. Gadījumā, ja prece ir izgatavota pēc klienta pasūtījuma vai ir tāda, par kuru atteikuma tiesības nav izmantojamas un klients pirkuma finansēšanai ir noslēdzis kreditēšanas līgumu un izmanto atteikuma tiesības kreditēšanas līguma laušanai, Pārdevējs ir tiesīgs:

13.7.1. nekavējoties vienpusēji atkāpties no līguma, kas noslēgts ar attiecīgo klientu, par to Klientam nosūtot rakstveida paziņojumu uz pirkuma līgumā norādīto klienta adresi. Līgums uzskatāms par lauztu un paziņojums par līguma laušanu uzskatāms par saņemtu 5 (piektajā) dienā no tā nodošanas pastā. Līguma laušanas gadījumā klientam ir pienākums atgriezt Pārdevējam preci 7 dienu laikā no dienas, kas spēku zaudējis šis līgums, ne sliktākā stāvoklī, kādā tas to ir saņēmis no Pārdevēja, kā arī kompensēt Pārdevējam starpību starp preces vērtību pirkuma līguma noslēgšanas dienā un preces atgriešanas dienā;

13.7.2. pieprasīt no Klienta summu, ko Pārdevējam bija pienākums atgriezt Klienta kreditoram sakarā ar atteikuma tiesību izmantošanu un kreditēšanas līguma laušanu. Šādā gadījumā klientam ir pienākums samaksāt Pārdevējam šajā punktā minēto summu 5 (piecu) dienu laikā no atteikuma tiesību izmantošanas dienas un Pārdevēja pieprasījuma saņemšanas dienas.

 13.8. Gadījumā, ja klients pirkuma finansēšanai ir noslēdzis kreditēšanas līgumu un izmanto atteikuma tiesības kreditēšanas līguma laušanai, ar dienu, kad spēku zaudē attiecīgās preces kreditēšanas līgums, spēku zaudē arī līgums par preces iegādi un Klientam ir pienākums 7 dienu laikā no dienas, kas spēku zaudējis šis līgums, atgriezt preci ne sliktākā stāvoklī, kādā tas to ir saņēmis no Pārdevēja, kā arī kompensēt Pārdevējam starpību starp preces vērtību pirkuma līguma noslēgšanas dienā un preces atgriešanas dienā;

 Citi noteikumi

 14.Ja izrādīsies, ka pārdevējs nevarēs izpildīt līgumu tādēļ, ka klienta pasūtītā prece vai nav pieejama, pārdevējs par to informēs klientu un atmaksās klientam visu klienta veikto iemaksu, ja tāda bijusi, ne vēlāk kā 30 kalendāra dienu laikā no dienas, kad pārdevējs ir saņēmis klienta pasūtījumu.

 Garantija

15. Pārdevējs nodrošina precei garantiju divu gadu laikā no preces iegādes dienas. Garantija tiek sniegta rakstveidā, garantijā tiks norādīti  nosacījumi prasījuma pieteikšanai attiecībā uz garantiju, garantijas termiņš, kā arī garantijas devēja nosaukums (firma) vai vārds, uzvārds un adrese, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā informācija. Garantijas apjoms dažādām precēm var atšķirties.